Илтгэлүүд - 2016
Хүндэт зочны үг: Др.Даниел Кауфман, Байгалийн баялгийн засаглалын институци, Ерөнхийлөгч